WYMOGI EDYTORSKIE

Teksty do 30 czerwca 2016 należy przesyłać na adres mailowy  – pwp@wsksim.edu.pl
– w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf, .odt).

Format tekstu:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie – rozmiar 10;
– marginesy 2,5 cm;
– interlinia (odstęp między wierszami) 1,5;
– tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu);
– akapity – wcięcie 1,25 cm.

Do przesłanego tekstu należy dołączyć streszczenia w języku polskim i angielskim ok. pół strony wydruku (800-1500 znaków ze spacjami) oraz krótką notę biograficzną o autorze, zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych autora, dotychczasowych publikacjach itp.

Objętość artykułów powinna zwierać się w przedziale od 12 do 20 stron normalizowanego komputeropisu (wraz z przypisami).

Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów. Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism ( w tekście głównym). Stosujemy nawiasy kwadratowe w cytatach […]; jeżeli w cytowanym tekście występuje cudzysłów, to oznaczamy je następująco
>> <<;

Zapis daty: rok – zapisujemy r. [ze spacją], stosujemy zapisy skrótowe np. 10 maja br.; w lipcu tr.; Daty w tekście – np. 18 maja 1980 r.,  1945–1947; tekście [o ile nie cytat] % – zapisujemy słownie procent; nie stosujemy zapisu np lata 80 – ale zapis lata osiemdziesiąte; nie stosujemy zapisu 2 poł. lat osiemdziesiątych,  a druga połowa lat osiemdziesiątych.

Stosujemy skróty słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, km, km kw., m sześc., gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd., itp.;

W przypadku skrótów – przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełną nazwę, dalej – skrót. W przypadku nazw powszechnie znanych (np. PRL, ZSRR, PPR, PZPR) dopuszcza się stosowanie skrótów bez ich rozwijania przy pierwszym wystąpieniu;

Słowa i wyrażenia obcojęzyczne użyte w tekście polskim zapisujemy kursywą, np.: sui generis, last but not least, ancien régime;

Tabele zawsze numerowane, pod spodem tabeli podajemy źródło informacji.

Nagłówki i nazwy rozdziałów, podrozdziałów zawsze pogrubione.

Liczby porządkowe kończymy kropką np. 9. miejsce

Nazw własnych partii nie podajemy zasadniczo w cudzysłowie np. Prawo i Sprawiedliwość.

Zasady sporządzania przypisów:
– przypisy umieszczamy w dole strony;
– przypisy należy numerować rosnąco używając cyfr arabskich (1,2,3, etc.);
– w tytułach książek i artykułów zawsze należy stosować kursywę np. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda, s. 32;
– po skrócie tytułu nie stosujemy wielokropku;
– zapis, kiedy mamy do czynienia z wydawnictwem wielotomowym, po tytule, oznaczamy tom, np. J. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda władz PRL , w: NSZZ Solidarność 1980-1989. Wokół „Solidarności”, t. 7, red. Ł. Kamiński, G.Waligóra, Warszawa 2010, s. 167-236.;
– nazw czasopism nie umieszczamy w cudzysłowie; nie podajemy nazw wydawnictw;
– w gazetach codziennych stosujemy zapis np. „Rzeczpospolita” 7 VII 2010 r. np. A. Kaczyński, Oczyszczanie pamięci, „Rzeczpospolita”, 19 V 2000, s.;
– w tygodnikach ( i dalszych) najpierw bez przecinka rok, a następnie (po przecinku) nr, np. „Polityka” 2010, nr 49. np. W. Władyka, Robotnicy wyszli na ulice, „Polityka” 2001, nr 26, s.;
– powołując się na źródło internetowe, należy podać cały adres strony internetowej wraz z datą dostępu np. M. Łątkowska, A. Borowski, Jacek Kuroń, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jacek_Kuro%C5%84 [dostęp: 5 VIII 2014 r.];
– w przypisach  obcojęzycznych stosujemy transkrypcję lub transliterację (jedna forma).
– konsekwentnie stosujemy skróty łacińskie: ibidem, eadem, op. cit.- bez kursywy;

Wykresy i tabele: wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji; numer i tytuł należy umieścić nad wykresem, lub tabelą, źródło – pod, zapisane kursywą, czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście; tekst zawarty w tabeli, opis osi i wartości na wykresie powinien być zapisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście.