IDEA KONGRESU

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i rozpadzie tzw. „bloku wschodniego” pojawiły się nadzieje na stworzenie takiego systemu międzynarodowego, który pozwoli na istotne ograniczenie czynnika militarnego w relacjach między krajami oraz znacznie zmniejszy intensywność konfliktów politycznych czy też gospodarczych. Podpisano szereg porozumień dotyczących redukcji i kontroli zbrojeń oraz próbowano urzeczywistnić zapisy dotyczące wyrzeczenia się użycia siły między państwami. Podjęto także próby ograniczenia rywalizacji wielkich mocarstw w ważnych strategicznie i gospodarczo miejscach na świecie. Idea „świata bez wojen” czy też poważniejszych konfliktów bardzo szybko okazała się jednak mrzonką. Konflikty polityczne i militarne – oraz coraz częściej gospodarcze –  o różnym podłożu i różnej intensywności nadal występują we wszystkich częściach świata, a społeczność międzynarodowa często pozostaje bezsilna w ich rozwiązywaniu. Wzrasta również zagrożenie działaniami terrorystycznymi i cyberterrorystycznymi, a ostatnimi czasy kwestia uchodźców stała się istotnym problemem we współczesnej polityce wielu państw.

Coraz istotniejszą kwestią pozostaje nie tylko charakter konfliktów zbrojnych ale również sposób w jaki są one relacjonowane w mediach. Należy sobie zadać pytanie czy media są neutralnym obserwatorem i  bezstronnie relacjonują wojnę czy też celowo zniekształcają przekaz aby podsycić emocje w społeczności międzynarodowej.

Coraz bardziej dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa na początku XXI w. wpływa na przedefiniowanie strategii bezpieczeństwa poszczególnych państw lub bloków polityczno-militarnych. Wyzwania i zagrożenia, wobec których stoi świat w XXI wieku, wpływają na nasze postrzeganie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.